"JEVREMOVA" BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU
Vantelesna oplodnja predstavlja krunu lečenja steriliteta, i radi se onda kada se iscrpe sve jednostavnije tehnike asistirane reprodukcije poput tempiranih odnosa u toku plodnih dana, inseminacije…